Safety, Occupational Health and Environmental Policy

Mikuni (Thailand) Co., Ltd. บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการนำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาดำเนินการในบริษัทฯ เพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.บริษัทฯ จะมุ่งมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และนโยบายของกลุ่มบริษัทมิคุนิ รวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.บริษัทฯ มุ่งเน้นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงอุบัติการณ์ พร้อมทั้งการจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดมลพิษจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ
3.บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะจากฝ่ายบริหาร ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้มีการกำหนดและติดตามผลของวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี
4.บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการตามระบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
5.บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการอบรม เพิ่มความรู้ ทักษะ เพื่อให้มีความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารและมีการสื่อสารที่ถูกต้อง รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการปรึกษาและมีส่วนร่วม
6.บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและสนับสนุนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Copyright © 2016 MIKUNI THAILAND .All Right Reserved.